пʼятниця, 15 січня 2016 р.

ВІЗИТНА КАРТКА


КУРОЧЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА, 

керівник Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, відмінник освіти України, керівник гуртка-методист.

Педагогічна проблема: «Модернізація екологічної освіти задля сталого розвитку в процесі діяльності Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді».

Навчальний заклад, що закінчила: Український інститут інженерів водного господарства, 1995 р.

Освіта: вища.

Педагогічний стаж роботи: 27 років.

Стаж роботи в ПДМ: 27 років, на посаді керівника Екологічного центру - 13 років.

____________________________________________________________

  Мета та завдання  моєї роботи  виходять із загальнопедагогічних, психологічних принципів дидактики та виховання, які відображають сучасний рівень розвитку і напрями становлення позашкільної освіти, зокрема: принцип  науковості,  природовідповідальності,  інтеграції в соціокультурне середовище, пріоритету діяльнісного підходу, гуманізації,  інтегративності, демократизації та сенситивності.
Я намагаюся відійти від тиску і примусу до реалізації без фізичних та психофізичних перенапружень вихованців, щоб зберегти їх емоційне благополуччя, оптимістичне ставлення до життя. Визначаю пріоритетні напрямки своєї діяльності, базуючись на тому, щоб діяльність вихованців була змістовною і особисто значущою. Ключовими поняттями вважаю людяність, милосердя, доброта, чесність; виразну роль загальноміських цінностей і загальнолюдської культури; гуманізацію відносин; цілісність проблемно-розвиваючої освіти і творчої діяльності вихованців.
Головна методологічна позиція педагога, на мою думку, полягає в тому, що дитина розвивається як індивідуальність; дорослий прагне перетворити зовнішні соціально-цінні спонукання особистості у внутрішні стимули поведінки, коли самостійно прагне до досягнення мети, проявляючи при цьому цілеспрямованість, волю, характер. Щоб цього досягти педагогічний процес має будуватися так, щоб він відповідав  діяльнісному підходу до навчання, активізував пошукову активність і створював сприятливі умови для розвитку та формування екоцентричної, креативної, відповідальної особистості, для забезпечення її рівноваги у соціумі.
Поєднуючи традиційні та нетрадиційні форми освіти, на власних заняттях стимулюю вихованців до розширення кола їх інтересів, до дослідження нових напрямів пізнання, пробуджую у них дослідницький інтерес, розвиваю креативне мислення через:
яскраве розкриття змісту заняття, новизну наукових повідомлень, оригінальність висновків, глибоке проникнення в сутність явищ, емоційне їх забарвлення;
- проблемно-дискусійне вивчення матеріалу, постановку питань, різних за складністю пізнавальних завдань, зіставлення різних точок зору, колективний пошук істини;
- формування потреб та інтересу до знань, вміння визначати та розв’язувати життєві задачі, розробляти соціально-екологічні проекти;
- використання активних методів навчання, засобів масової інформації, комп’ютерної техніки, набуття нових знать зусиллями креативного мислення;
- спостереження у природі і суспільстві, самостійне дослідження явищ та фактів, їх узагальнення та наукові висновки;
- широке застосування практичних методів пізнання.
Усе це в сукупності і взаємодії орієнтує освітню та виховну діяльність на забезпечення соціальної адаптації дітей та молоді, допомагає реалізувати свої здібності, знайти кожному свій індивідуальний шлях професійного самовизначення і, звичайно, допоможе безконфліктному  входженню в сучасне життя. 
__________________________________________________________________