Екологічний центр ПДМ


Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді створений  у вересні 2004 року  після реорганізації екологічної школи та екологічного клубу даного закладу, у зв’язку з об’єктивними змінами в соціумі, переосмисленням мети екологічної освіти, необхідністю впровадження ідеї сталого розвитку в суспільство та набуття учнівською молоддю відповідних соціальних компетенцій. Завдяки реорганізації екологічна освіта в центрі набула змісту профільного навчання в поєднанні з соціалізацією особистості. Центр надає можливість дітям та підліткам пізнавати навколишній світ та власний духовний, створює умови для розвитку і реалізації їх здібностей та передумови для кращої адаптації особистості в соціумі й соціального захисту, а основне – створює умови для формування соціально-екологічної відповідальності. Діяльність Екологічного центру направлена  на засвоєння вихованцями певних екологічних знань, вироблення чіткого уявлення про зв’язки усіх форм життєдіяльності людства із змінами природних систем, усвідомлення людиною важливості навколишнього середовища в цілому. Вона передбачає: вивчення екологічних проблем та пошук шляхів їх вирішення; активну участь у науково-дослідницькій та практичній діяльності, спрямованій на покращення довкілля; роботу із вирішення існуючих екологічних проблем; формування поняття про цілісність природи, раціональне використання її ресурсів; підготовку до активної громадської діяльності тощо.
Екологічний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді – школа гармонійного життя, де інноваційні методи та форми неформальної екологічної освіти допомагають узагальнити знання з основ екології, розвинути навички аналізу та прогнозування екологічних ситуацій, розробки заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, сформувати активну громадську позицію та соціальні навички, підвищити свій соціальний статус, впливати на діяльність місцевих органів влади, сформувати гідну мету.
Навчальний процес в Екологічному центрі побудований на традиційних психолого-педагогічних принципах: науковості, систематичності та послідовності, зв’язку навчання з життям та врахування вікових та індивідуальних особливостей у навчанні, демократизації навчання, диференціації та оптимізації навчально-виховного процесу, виховання здорової дитини тощо.
Для позитивного засвоєння знань вихованцями використовуються наступні методи організації навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні, проблемно-пошукові, індуктивно-дедуктивні; методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності у вихованців: екологічні ігри, проблемні дискусії, дебати, емоційний вплив педагога, заохочення навчальної діяльності.
В структуру Екологічного центру входять навчальні групи, які опановують наступні програм: «Я пізнаю світ», «Намалюю світ природи», «Дослідження довкілля», «Дослідження  річок», «Загальна екологія», «Екологія Рівного та сталий розвиток», «Соціально-екологічна діяльність», «Управління молодіжними екологічними проектами»,  «Мала академія наук», міський екологічний тренінг-центр, комітет «Екологія та охорона здоров’я» Парламенту дітей міста.
Вибір програм обумовлений важливістю формування соціально-екологічної відповідальності цивілізованої людини, яка є активним учасником процесів у суспільстві та довкіллі.
Реалізація програм передбачає навчально-пізнавальну, дослідницьку, проблемно-пошукову діяльність, яка впроваджується у різноманітних формах: лабораторні та творчі заняття, вікторини, бесіди, практична діяльність, акції, соціологічні опитування, інформаційні кампанії, експедиції, табори, дослідження в природі, рольові, конструктивні та організаційні ігри, «коло знань», «мозковий штурм», дебати, дискусії, «ажурна пила», «6х6х6», «відкритий простір», круглі столи, «килимок ідей», «ялинка асоціацій», екскурсії, форуми, турніри, змагання тощо.
Профільна освіта в навчальних групах створює умови для ефективного усвідомлення вихованцями основ екологічних знань та їх актуальності для суспільства, членом якого вона є. Вивчення основ екологічних знань сприяє розумінню законів екології та  формуванню свідомого відчуття цілісності світу, що є невід'ємною складовою у формування соціально-екологічної відповідальності вихованців. Цей процес, спрямований на осмислення і оцінку взаємозв'язків між людьми, їх культурою і навколишнім середовищем, що забезпечує поступальний розвиток навичок прийняття екологічно-виважених рішень, а також засвоєння відповідних правил поведінки в навколишньому середовищі.
Невід’ємною частиною освітнього процесу в Екологічному центрі є дослідницька діяльність. Дослідницька діяльність вихованців відбувається під час лабораторних занять, занять в природі, експедицій. Протягом року відбуваються дослідження окремих компонентів природно-територіального комплексу Рівненської області під час одноденних походів та експедицій. Основні напрямки: дослідження екологічного стану малих річок, дослідження регіонально-рідкісних рослин, дослідження життєвого стану вікових дерев, дослідження червонокнижних рослин, дослідження стану заплавних лук, дослідження орнітофауни, дослідження процесів синантропізації рослинних угруповань, дослідження афілофороїдних грибів, дослідження забруднення грунтів та атмосферного повітря у міському середовищі тощо.
Дослідницька діяльність сприяє глибшому усвідомленню вихованцями екологічних проблем регіону; набуттю навичок наукового аналізу, синтезу даних, прогнозуванню; опануванню різноманітних дослідницьких методик.
Важливим у навчально-виховному процесі Екологічного центру є набуття вихованцями комунікативних навичок. Це відбувається через проведення навчальних тренінгів, соціологічних опитувань, взаємодію із засобами масової інформації, участь у форумах, семінарах, роботу в Інтернет-мережі. У навчальному курсі Екологічного центру запроваджені тренінги: «Прийоми ефективного спілкування та взаємодії», «Командна взаємодія», «Ефективна обробка інформації».  Взаємодія дітей із ЗМІ відбувається у формах:  написання прес-релізів, інформаційних  та проблемних статей, проведення інтерв'ю та соціологічних опитувань, участь у радіопередачах та телепередачах.
Взаємодія із ЗМІ  дає можливість вихованцям навчитися опосередковано спілкуватися з місцевою громадою, доносити  сутність екологічних проблеми, викликати зацікавленість та бажання включитися у громадську діяльність. Впродовж останніх років Екологічний центр активно співпрацює з Рівненською державною телерадіокомпанією, телеканалом «Рівне 1», міською газетою для молоді «Без секретів» та Рівненським тижневиком «Сім днів». За цей час було опубліковано ряд статей, а саме: «Просвітницьку роботу проводять діти», «Відчули відповідальність», «Екологічний центр попереджає», «А плюсом може бути дитяча завзятість», «Юні екологи інформують», «Молодь згуртувалася й почала боротьбу проти зміни клімату», «За безпечне довкілля!», «Екологічний центр – це школа гармонійного життя», «Найкреативніше захищають природу діти», З перших років життя треба вчити берегти природу» тощо.
Однією з форм набуття комунікативних навичок вихованцями є проведення  соціологічних опитувань. Така форма дає можливість налагоджувати  безпосередній контакт з представниками різних верств населення, викликати зворотній зв'язок,  виявляти їх відношення до конкретних екологічних проблем, створювати  позитивну атмосферу діалогу, аналізувати окремі соціологічні зрізи. Найбільш презентабельними були опитування із проблем побутових відходів «Споживання плюс чи мінус?», енергозбереження – «Аудит побутового енергоспоживання», надання природоохоронного статусу віковим деревам – «Старі дерева міста» тощо. 
Активні форми комунікації сприяють залученню вихованців до загальноміських екологічних заходів: акцій, конкурсів, виставок, форумів, великих екологічних ігор.  Участь у Форумах екологічної громадськості, семінарах-практикумах, конференціях, літніх таборах створює умови для  підвищення рівня культури спілкування, зростання рейтингу екологічної діяльності та можливості інтеграції у суспільство. Розвитку комунікативних навичок сприяє робота в Інтернет-мережі  щодо пошуку організацій партнерів для  планування спільної діяльності, участі у електронних конференціях та форумах, моніторингу міжнародних, національних та регіональних заходів екологічного спрямування, поповнення інформаційної бази. Формування комунікативних навичок забезпечує підвищення ефективності взаємодії особистості з суспільством, відкриває простір для пошуку інформації, налагодження контактів, толерантної взаємодії, що є своєрідним підгрунтям формування соціально-екологічної відповідальності.
          Найбільш дієвою формою у розвитку суб'єктивного ставлення до природи та особистої відповідальності вихованців за стан навколишнього середовища на місцевому, а в подальшому на національному і глобальному рівнях, є  гра. У грі пропонується приклад конкретного природно-соціального середовища, як поля взаємодії  людини, суспільства та природи. Такі  ігри підштовхують до пошуку оптимальних технологій взаємодії суспільства та природи, дають можливість розробити перспективне планування  відповідно до принципів сталого розвитку, при якому досягається баланс між задоволенням потреб та збереженням середовища існування. А це в свою чергу формує особисту відповідальність за стан навколишнього середовища. Наприклад,  в грі  «Переможець аукціону» вихованці мають змогу відчути атмосферу розподілу земельних ресурсів,  в грі «2000 ведмедів» змоделювати ситуацію, спровоковану людиною «біологічного вибуху», в грі «Ключ мангровий» планують територію унікального водно-болотяного комплексу, в грі «Ось моє село» стають учасниками процесу планування та освоєння нових територій. В процесі гри вихованці у стислий час проходять послідовні етапи: визначення потреб, пошук об'єктів природно-соціального середовища, які можуть задовільнити ці потреби, визначення видів діяльності для  задоволення потреб, прогнозують та аналізують наслідки діяльності в навколишньому середовищі, розробляють перспективний план розвитку взаємовідносин. Вихованці виступають своєрідними «конструкторами нової цивілізації». Фактично ігрові ситуації  сприяють формуванню норм екологічно-доцільної поведінки і діяльності особистості у навколишньому середовищі. В процесі гри вихованці усвідомлюють, що їх «суб'єктивний життєвий простір» не повинні виходити за межі «об'єктивного життєвого простору», і будь-яка діяльність у довкіллі має підпорядковуватись нормам екологічної культури.
У формування соціально-екологічної відповідальності вихованців Екологічного центру важливу роль відіграє практична екологічна діяльність, яка сприяє формуванню здатності приймати відповідальні рішення з розв'язування проблем довкілля та діяти відповідно до них. Екологічна діяльність центру здійснюється через засвоєння навичок соціальної діяльності та реалізацію проектів, спрямованих на покращення довкілля та сталий розвиток на місцевому та регіональному рівнях.
Засвоєння вихованцями навичок соціальної діяльності  відбувається через навчальні програми «Соціально-екологічна діяльність» та «Управління молодіжними  проектами», які розраховані на старшу учнівську вікову ланку. Програма «Управління молодіжними проектами» направлена на розвиток активної громадської позиції учнівської молоді та взаємне розуміння шляхом підтримки молодіжних ініціатив, проектів та дій щодо покращення довкілля; набуття компетентності та забезпечує можливість для неформального навчання європейського виміру.  Дана програма дає можливість вихованцям Екологічного центру набути досвід у розробці та реалізації проектів, що мають значення від місцевого до загальноєвропейського, критично мислити, перебувати у постійному пошуку нових ідей, шукати партнерів та планувати спільну екологічну діяльність, сприяти поширенню інформації про власну діяльність, чітко формулювати мету, набути навичок взаємної відповідальності, вміння знаходити компроміс та подавати особистий приклад.
Програма «Соціально-екологічна діяльність» спрямована на розкриття ролі громадськості в охороні навколишнього середовища, правові аспекти участі громадян в охороні довкілля,  знайомить з інструментами й засобами їх використання громадськістю, основними формами громадської діяльності, готує до розробки та реалізації проектної діяльності задля покращення довкілля, інтегрує вихованців в соціум.
Застосування проектної діяльності в Екологічному центрі спрямоване на становлення у вихованців досвіду самостійного та колективного  пошуку нових знань і використання їх в реальних умовах; на формування передумов поступового входження вихованців у суспільство, визначення її професійної орієнтації. Проектна діяльність спрямована на інтереси дитини, передбачає перспективне дослідження, інтегрування, орієнтування на «кінцевий продукт», тренування соціально-комунікативних навичок.  Прикладами успішних проектів можуть слугувати: проект «Велика вода малої річки» із дослідження малих річок Рівненської області, проект із збереження Державного заповідного урочища «Бармаківське», міжнародний проект «Обєднаймо зусилля задля збереження та відтворення дубів Європи» із привертання уваги учнів до необхідності збереження вікових дубів, проект «Збережемо анемону»із захисту регіонально-рідкісних та зникаючих рослин, проект «Новий газон» та Всеукраїнський проект «Зелена латка в сірому місті» із розбудови зеленого простору міста, міжнародний проект «Просвітницький тур «Сміття – ресурс!» із впровадження шкільних програм роздільного збору паперу та картону, «Зелене світло велосипедному руху» із пропаганди велосипедного руху в місті, «Молодь за збереження клімату!», «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні», «Старі дерева нашого міста»  тощо.
 Проектна діяльність сприяє формуванню передумов поступового входження вихованців Екологічного центру у юридично-правові, адміністративно-управлінські та громадські взаємини. З цієї точки зору соціально-екологічне проектування є досконалим простором, в якому розгортаються правові контакти вихованців, вони набувають досвіду соціальної взаємодії, генерують, апробують і розвивають ідеї. 
Практична екологічна  діяльність відіграє важливу роль у формуванні готовності особистості до ефективного розв'язання власних життєвих проблем, зокрема проблем довкілля, формує особистість як повноцінного та активного члена суспільства.
Традиційною формою соціально-екологічної діяльності вихованців Екологічного центру є проведення екологічних акцій. Найбільш дієвими формами проведення акцій в Екологічному центрі є: марш, інформаційна акція, збір підписів, кампанія листів, опитування громадської думки, тощо.  Серед них: «Клімат змінюється: час діяти!», «За чисті береги Усті», «Береза – дерево життя!», «Збережемо водно-болотяні угіддя», «День без паління», «День без покупок», «День туризму», «Споживання «плюс» чи «мінус»?», «Зустріч птахів», «День Землі», «Марш парків». Вихованці підтримують міжнародні ініціативи на захист клімату через організацію місцевих дій в рамках міжнародних ініціатив «350 org.». Окремі заходи соціально-екологічної діяльності Екологічний центр здійснює спільно з партнерськими громадськими організаціями міста, України та Європи.
Важливим напрямком у формуванні соціально-екологічної відповідальності вихованців є просвітницька діяльність, що полягає в активному впровадженні у соціум  ідей  екоцентричного мислення. Ефективними формами просвітницької діяльності є розповсюдження листівок («Клімат майбутнього без загрози для життя», «Не пали листя – не шкодь собі та природі», «Сміття – ресурс, що лежить не на своєму місці», «Все про воду для майбутнього споживача»), оформлення інформаційних стендів ("Міжнародний день збереження озонового шару", "Всесвітній день туризму", "Всесвітній день захисту тварин", "Всесвітній день відмови від паління", «Зелене світло всьому, що зберігає ресурси життя!»), організація загальноміських конкурсів екологічного малюнку, плакату, фотографії.  В Палаці дітей та молоді Екологічний центр започаткував загальноміську постійно діючу виставку екологічного малюнку та фотографії під загальним гаслом «Збережемо воду, землю та повітря для наступних поколінь». На виставці були представлені наступні тематичні експозиції: «Весна іде», «В об’єктиві – світ тварин»,  «Блакитний кит та його родина» до Міжнародного дня збереження морських ссавців, «Скривджена земля», «Вільний політ» до Дня зустрічі птахів, «Де вода – там життя» до Всесвітнього дня водних ресурсів, «Знайомі незнайомці» до Міжнародного дня біорізноманіття, «І будуть жити на Землі – і соловей, і жук!» до Міжнародного дня збереження біорізноманіття, «Як заштопати озонову дірку» до Міжнародного дня збереження озонового шару, «Сміття – ресурс!» до Дня без покупок, «Транспорт і місто» до Всеукраїнської екологічної акції із охорони атмосфери.
Просвітницька діяльність, в якій вихованці виступають носіями актуальної інформації та рушійною силою у формуванні громадської думки, надає широкі можливості для самореалізації та ствердженні у суспільстві.
Діяльність Екологічного центру дозволяє усвідомити біосоціальну природу та особливу роль людини в еволюційному процесі, визначити пріоритетність сталого розвитку над економічним зростанням,  прийняти сталий розвиток як базову одиницю інтеграції суспільства. 
Екологічний центр – школа гармонійного життя, яка створює оптимальні умови для формування соціально-екологічної відповідальності.  


Немає коментарів:

Дописати коментар